Privacybeleid

Waxsalon Golden Pineapple is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

Contactgegevens

Mevrouw F.O. Wiskerke is binnen onze salon het toeziend oog en het eerste aanspreekpunt voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens. Mevrouw F.O. Wiskerke is te bereiken via onderstaande gegevens:

Waxsalon Golden Pineapple
Nieuwstraat 1
4461 CD Goes
info@waxsalongp.nl
06-29831352

Persoonsgegevens die wij verwerken

Waxsalon Golden Pineapple verwerkt persoonsgegevens van cliënten wanneer zij gebruik maken van onze diensten en/of cliënten deze gegevens zelf aan ons verstrekken.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken ten aanzien van de volgende categoriën:

 1. Cliënten;
 2. Per categorie wordt tevens vastgelegd ten aanzien van welke doeleinden de verwerking geschiedt en wie toegang hebben tot de persoonsgegevens.

1. Cliënten

 1. De verwerking geschiedt slechts voor de volgende doeleinden:
  1. de identificatie;
  2. het onderhouden van contacten met cliënten;
  3. het uitvoeren van werkzaamheden zoals overeengekomen met  cliënten;
 2. Geen andere gegevens worden verwerkt dan:
  1. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, email;
 3. De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:
  1. degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de in het tweede lid bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;
  2. anderen, in de gevallen dat er sprake is van een rechtmatige grondslag op basis van de AVG.

Op basis van welke grondslag en met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Waxsalon Golden Pineapple verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Uw toestemming, zoals bij het verzenden van onze nieuwsbrief met als doel om u de nieuwsbrief toe te kunnen sturen;
 • Uitvoeren van de overeenkomst, zodat wij u kunnen bellen of een e-mail kunnen sturen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Waxsalon Golden Pineapple bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld dan wel de wettelijke bewaartermijnen die wij dienen te volgen. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor cookies op onze website geldt een bewaartermijn van 30 dagen;
 • Gegevens van een potentiële cliënt (die bijvoorbeeld via de website naar ons kantoor worden verstuurd), worden na 30 dagen verwijderd indien de potentiële cliënt uiteindelijk geen cliënt bij onze salon is geworden. Indien een potentiële cliënt wel cliënt wordt bij ons salon, worden de gegevens bewaard zolang als nodig is voor de dienstverlening aan de cliënt;

Delen van persoonsgegevens met derden

Waxsalon Golden Pineapple verkoopt geen persoonsgegevens van cliënten aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met de cliënt hebben of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Deze gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Website

Ten aanzien van uw bezoek aan onze website geldt het volgende ten aanzien van persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Waxsalon Golden Pineapple gebruikt functionele, analytische en tracking cookies mede door middel van Google Analytics. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van het gebruikte apparaat. Waxsalon Golden Pineapple gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die het surfgedrag van bezoekers bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

Bij het eerste bezoek aan onze website informeren wij bezoekers over deze cookies en vragen wij gebruikers om toestemming voor het plaatsen ervan.

Bezoekers kunnen zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunnen gebruikers ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Zie hier voor een toelichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Betrokkenen (de personen van wie wij persoonsgegevens verwerken) hebben het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of the verwijderen. Daarnaast hebben betrokkenen het recht om eventuele toestemmingen voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Waxsalon Golden Pineapple en hebben betrokkenen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat betrokkenen bij ons een verzoek kunnen indienen om de persoonsgegevens die wij verwerken, in een computerbestand naar de betrokkene of een ander, door de betrokkene genoemde organistatie, te sturen.

Betrokkenen kunnen een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de eigen persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens sturen naar info@waxsalongp.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de betrokkene is gedaan, vragen wij om een kopie van een identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, indien van toepassing de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het documentnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, op het verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Waxsalon Golden Pineapple neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende (technische) (beveiligings)maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaar making en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als betrokkenen de indruk hebben dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mevrouw F.O. Wiskerke. De contactgegevens zijn bovenaan dit privacy statement vermeld.